26-03-2017
Navigace
V?ştejte na webu projektu DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK = DPK

DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK je projekt v?şce??─?elov?Őho centra pro handicapovan?Ő, kter?Ő buduje na??e organizace Sportem proti bari?Őr??m, z. s. ve Star?Ő Pace.
V objektu b??val?Ő tisk??rny a v rodinn?Őm domku vznik?? z??zem?ş pro na???ş sou─?asnou ─?innost a jej?ş dal???ş rozvoj: soci??ln?ş slu?×by (osobn?ş asistenci + odleh─?ovac?ş slu?×by), bezbari?Őrov?Ő bydlen?ş a ubytov??n?ş, chr??n─?n?Ő d?şlny, sportovn?ş + volno─?asov?Ő + terapeutick?Ő aktivity, atd. Hlavn?ş my??lenkou tohoto projektu je, aby lid?Ő s r??zn??m druhem posti?×en?ş Ô?? handicapem, vytvo??ili komunitu, kde budou pracovat, bydlet, pom??hat sob─? i ostatn?şm a kde budou m?şt z??rove?? mo?×nost sportovn?şho, kulturn?şho a spole─?ensk?Őho vy?×it?ş. Handicapovan??m lidem zde budeme zaji????ovat odbornou asistenci a supervizi. Tato komunita v??ak bude otev??en?? ??irok?Ő ve??ejnosti, do kter?Ő se bude p??irozen─? integrovat skrze sv?Ő ─?innosti (pr??ci, integrovan?Ő sporty, volno─?asov?Ő aktivity, atd.).

Pokud se v??m projekt DPK l?şb?ş, pomozte n??m ho vybudovat:

Novinky v projektu DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK - rok 2017
28. 2. 2017 – Tomáš na bílém koni, sn─?hová kalamita a další zprávy z DOME─?KU
2. 2. 2017 – Benefi─?ní divadelní p??edstavení ─?TY??I DOHODY
28. 1. 2017 – Tradi─?ní ROŠKOPOVSKÝ COUNTRY BÁL

 

Projekt DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK - rok 2016
24. 12. 2016 - DAR od spole─?nosti KOMIX - podpora p??i budování 2. komunitního bydlení  v DPK
8. 12. 2016 - Kontaktní místo MEYRA ─?R je nyní i v DPK
6. 12. 2016 - Vzácná návšt─?va z Nada─?ního fondu AVAST a dokon─?ení 1. komunitního bydlení v DPK
30. 11. 2016 - 2. komunitní bydlení v DPK - zimní spánek
2. 11. 2016 - Den otev??ených dve??í v DOME─?KU PLNÉM KOLE─?EK
22. 9. 2016 - 2. komunitní bydlení v DOME─?KU PLNÉM KOLE─?EK: základová deska
20. 9. 2016 - Ze ?×ivota „kole─?ká????“, kte??í bydlí a pracují v DOME─?KU PLNÉM KOLE─?EK
16. 9. 2016 - Charitativní projekt Ramissio Falcon podpo??il DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK
12. 9. 2016 - Dotace z národních a evropských zdroj?? i pro DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK
25. 8. 2016
- Na Ji─?ínském veletrhu 2016 spole─?nost KOBIT podpo??ila DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK
23. 8. 2016 - Dobrovolníci z ─?SOB Leasing p??ijeli pomáhat do DOME─?KU PLNÉHO KOLE─?EK
13. 8. 2016 - Kalenský vozík, aneb po?×ární útok trochu jinak - Dolní Kalná
2016 - Sportovní léto s DOME─?KEM PLNÝM KOLE─?EK
 22. 6. 2016 - FARMA proti bariérám, z. s. a zachrán─?né slepice v DPK
10. a?× 12. 6. 2016 - Základy komunitního bydlení v DPK 2
4. 6. 2016 - 2. kolo ─?SOB Leasing Cupu iKu?×elníku 2016 - ú─?ast tým?? DPK v B??ezejci
13. 5. 2016 - Budování bezbariérového komunitního bydlení v 2.NP hlavní budovy DPK 1
14. 4. 2016 - Beseda o DOME─?KU PLNÉM KOLE─?EK a našich aktivitách v ZŠ Husitská
9. 4. 2016 - I. turnaj iBoccii 2016 zorganizoval DPK v Nové Pace
19. 3. 2016 - Školení iBoccii 2016 pod taktovkou DPK
13. 3. 2016 - Budování bezbariérového komunitního bydlení v 2.NP hlavní budovy DPK 1
5. 3. 2016 - 1. kolo iKu?×elníku 2016 zorganizoval DPK ve Staré Pace
25. 2. 2016 - Návšt─?va našeho velkého donátora Dana Polmana v DPK
30. 1. 2016 - Roškopovský country bál 2016 s podporou pro DPK
24. 1. 2016
- Jak pokra─?ují stavební práce v DPK
Projekt DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK - rok 2015
      26. 11. 2015 - Slavnostní den v DOME─?KU PLNÉM KOLE─?EK
 1. 11. 2015 - Ve??ejná sbírka na projekt DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK
 11. 9. 2015 - Projekt Nadace ─?EZ: „Pomáhej pohybem“, pomohl také DPK
 31. 8. 2015 - Výstavba šachty výtahu v DPK: u?× jsme pod st??echou ...
 31. 8. 2015 - Bourací práce ve 3. a 4. práce v hlavní budov─? DPK: HOTOVO!!!
 27. 7. 2015 - Dan Polman nám p??edává výt─??×ek ze sportovn─?-charitativního projektu: Praha – Sn─??×ka  …okolo ─?eska
25. 5. 2015 - Získali jsme pozemek u DOME─?KU PLNÉHO KOLE─?EK
 3. 4. 2015 - P??edání „výt─??×ku“ z Adventních koncert?? ─?T - VÝTAH BUDE!!!
 16. 3. 2015 - P??íprava sportovn─?-charitativního projektu Dana Polmana: Praha – Sn─??×ka …okolo ─?eska
Projekt DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK - rok 2014


31. 12. 2014 – Rekapitulace realizace projektu DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK v roce 2014 a pod─?kování za podporu 14. 12. 2014 - 3. Adventní koncert ─?eské televize v─?novaný DPK, aneb: První milion pro DPK 18. 11. 2014 – K??est knihy Daniela Polmana: „Prapodivné cesty nezmar??“, s podporou DPK 6. 11. 2014 – P??edstavení projektu DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK ve??ejnosti 21. 10. 2014 – „P??edtá─?ky“ ─?eské televize na 3. Adventní koncert 2014 s Ester Jane─?kovou 4. 10. 2014 – Dan Polman op─?t p??ispívá na DPK výt─??×kem ze spole─?ensky-sportovn─?-charitativní akce: Turné p─?ti hospod 2014 27. 8. 2014 – Koupili jsme domek (z??íceninku), v blízkosti objektu DPK 1. 7. a?× 18. 8. 2014 – Z??ízení a obsazení t??ech nových chrán─?ných pracovních míst v DPK 27. 6. 2014 – Máme povolení z??ídit provozovnu s chrán─?nými pracovními místy v DPK – KONE─?N─?!!! 20. 6. 2014 – Za??azení DPK do Adventních koncert?? 2014 ─?eské televize aneb: „Výtah bude!“ :-) 16. 6. 2014 – Získali jsme darem p??ilehlé pozemky vedle objektu DPK 21. 5. 2014 – Podáváme novou ?×ádost o z??ízení chrán─?ných pracovních míst v DPK 1. 5. 2014 – Jak pokra─?ují práce na stavebn─?-projektové studii DPK II. 20. 2. 2014 – Jak pokra─?ují práce na stavebn─?-projektové studii DPK 1. 2. a?× 30. 4. 2014 – Bezbariérové úpravy a budování nové provozovny v DPK 27. 1. 2014 – Zamítnutí ?×ádosti o z??ízení chrán─?ných pracovních míst v DPK 24. 1. a 25. 1. 2014 – Dan Polman: p??ednášky a promítání filmu „Knock the Glock“ s podporou pro DPK 6. 1. 2014 – Podání ?×ádosti o z??ízení chrán─?ných pracovních míst v DPK

Projekt DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK - rok 2013


31. 12. 2013 – Rekapitulace celého roku v kostce
Pokud chcete získat souhrnnou p??edstavu o tom, co se s projektem DPK v tomto roce stalo, pak klikn─?te SEM. P??es n─?které díl─?í neúsp─?chy máme obrovskou radost, ?×e se nám toho velmi poda??ilo. Nutno ??íci, ?×e mnoho z toho dobrého bylo spíše dobrou konstelací, ne?× vlastním p??i─?in─?ním, ale št─?stí p??eje p??ipraveným a my mu v p??íštím roce p??jdeme o to více naproti. Doufáme, ?×e tak jako nám byly hv─?zdy i lidé naklon─?ny letos, bude tomu tak i v p??íštím roce – spole─?n─? to jist─? zvládneme. D─?kujeme vám všem, kte??í jste k tomu p??isp─?li, a t─?šíme se na další spolupráci s vámi v p??íštím roce. DÍKY.

23. 12. 2013 – Další obyvatel do DPK + provozovna v DPK v nedohlednu …
Je k neuv─???ení kolik lidí se dostává do zoufalé ?×ivotní situace a prakticky p??ijde o st??echu nad hlavou. Další ─?loví─?ek, tentokrát s psychickými problémy, nás po?×ádal o mo?×nost ubytování na p??echodnou dobu. Máme poslední volné místo v byt─?, který jsme p??evzali ve velmi dobrém stavu a nemuseli jsme do n─?j investovat ?×ádné finan─?ní prost??edky. Bohu?×el se jedná o byt v prvním pat??e, kam se v budoucnu musí ud─?lat výtah a další bezbariérové úpravy. O to snáze jsme se ale rozhodli pomoci i tomuto ─?lov─?ku s tím, ?×e i u n─?j budeme uva?×ovat o jeho pracovním uplatn─?ní v naší organizaci. Bohu?×el jednání s ú??adem práce jsou velmi komplikovaná – ─?ekali jsme podporu, ─?ekali jsme nadšení, ?×e chceme zam─?stnat minimáln─? 10 lidí, kte??í díky svému zdravotnímu posti?×ení nemají na b─??×ném trhu práce p??íliš velké šance … Narazili jsme ale jen na samé p??eká?×ky a mnohdy nesmyslné podmínky a na??ízení (nap??. vypracování podnikatelského plánu, garance odbytu na t??i roky, dostatek „vhodných“ lidí evidovaných pouze na ÚP v Nové Pace – ne jinde, ani v blízkém okolí, atd., atd.). Byrokracie vít─?zí a naše plány dostávají první t─??×kou ránu. Bohu?×el z místa, kde jsme to v??bec ne─?ekali – od ú??adu práce, nebo?? náš stát neustále deklaruje podporu vzniku nových pracovních míst. No v našem p??ípad─? to ale n─?jak nefunguje :-(

12. 12. 2013 – Prezentace projektu DPK na „Setkání managementu ŠKODA“
Ve ŠKODA Muzeu probíhalo „Setkání managementu ŠKODA“ a naše organizace zde m─?la mo?×nost prezentovat naší ─?innost a také projekt DPK. Krom─? prodeje našich výrobk?? jsme zde mohli umístit naší sbírkovou kasi─?ku na projekt DPK. Jak celá akce dopadla, se do─?tete ZDE.

5. 10. 2013 – Daniel Polman: Turné p─?ti hospod s podporou projektu DPK
Dan Polman – organizátor sportovn─?-spole─?enské akce „Turné p─?ti hospod“, se ji?× d??íve rozhodl tuto tradi─?ní akci „obohatit“ o charitativním rozm─?r a vybral si k tomu náš projekt DPK. O tom jak dopadl 9. ro─?ník „Turné p─?ti hospod“ a o kolik pen─?z se rozrostl ú─?et naší ve??ejné sbírky, se do─?tete ZDE.

1. 10. 2013 – V DPK u?× bydlí t??i zdravotn─? posti?×ení lidé a chystáme se zde otev??ít provozovnu s 10 chrán─?nými pracovními místy
Pan Fidranský (bývalý majitel objektu) uvolnil byt, který se nachází v prvním pat??e hlavní budovy. To nám umo?×nilo nabídnout ubytování dalšímu z našich zam─?stnanc??, který se ocitl ve špatné finan─?ní situaci a m─?l velké problémy s bydlením. Zárove?? jsme bydlení nabídli šikovnému ─?lov─?ku, který ?×il po úrazu v ÚSP Ho??ice, kde nem─?l mo?×nost pracovního uplatn─?ní. Nyní se za─?ínáme o to více sna?×it z??ídit novou provozovnu v DPK, kde bychom cht─?li zam─?stnat cca 10 lidí se zdravotním posti?×ením. Máme obrovskou radost, ?×e u?× nám tak rychle za─?al objekt slou?×it a za─?al plnit také svou sociální roli. P??vodn─? jsme mysleli, ?×e budeme spíše jen ─?ekat, a?× se nám poda??í získat n─?jaké dotace na bezbariérové úpravy. To, ?×e objekt dále v menším m─???ítku slou?×í tiskárn─? Fitos a ?×e zde m???×eme ubytovávat lidi ve špatné ?×ivotní a finan─?ní situaci, nám p??ináší nejen finan─?ní pomoc, ale také radost, ?×e nám tento objekt u?× nyní dob??e slou?×í a m???×eme být i jeho prost??ednictvím o to více u?×ite─?ní.

1. 9. 2013 – První obyvatel v DPK
Od za─?átku zá??í 2013 za─?al DPK poskytovat úto─?išt─? prvnímu z našich zam─?stnanc??, který se díky špatné finan─?ní situaci dostal tém─??? na ulici. V našem DOME─?KU získal azyl a na oplátku se zavázal, ?×e nám bude pomáhat se stavebními úpravami a provozními zále?×itostmi v DPK.

20. 8. 2013 – Talí?? proti bariérám: podpora DPK z penzion-restaurantu Novopacké sklepy
V Novopackých sklepech m─?l k??est knihy Dan Polman. Majitele tohoto penzion-restaurantu Davida Horá─?ka zaujal náš projekt DPK a proto?×e je to ─?lov─?k ─?inorodý, neváhal se zamyslet nad tím, jak by nám také on mohl svým dílem p??isp─?t a pomoci nám v našem zám─?ru. Vymyslel TALÍ?? PROTI BARIÉRÁM. Více informací o jeho nápadu i o tom, jak se nám jej da??í realizovat, naleznete ZDE. Je hezké, jak se podpora DPK za─?íná „??et─?zit“, je to nesmírn─? povzbuzující …

1. 8. 2013 – Tiskárna Fitos spol. s r. o. z??stává v DPK
Tento den jsme završili jednání s majitelem tiskárny Fitos a bývalým majitelem celého objektu: panem ing. Zde??kem Fidranským o mo?×ném pronájmu ─?ásti objektu jeho tiskárn─? a podepsali jsme s ním nájemní smlouvu na dva roky. Krom─? významné finan─?ní podpory se nám tím nabízí také mo?×nost širší spolupráce, kdy by n─?kte??í naši pracovníci v chrán─?ných dílnách mohli kompletovat krabi─?ky z tiskárny, atd. Máme z toho velkou radost, nebo?? mít „v dom─?“ bývalého majitele, který nám doká?×e se spoustou provozních v─?cí poradit, finan─?n─? nás podpo??í (nejen pronájmem, ale také sponzorsky) a ješt─? dá práci našim zam─?stnanc??m – co víc jsme si mohli p??át :-)

18. 5. 2013 – Daniel Polman: k??est knihy s podporou projektu DPK
Dan Polman m─?l k??est své knihy a zavázal se, jak je jeho dobrým zvykem, polovinu výt─??×ku v─?novat našemu sdru?×ení. Tentokrát jsme se domluvili na podpo??e projektu DPK a ve??ejné sbírky. Jak to celé dopadlo a jak jsme se domluvili na další podpo??e ve??ejné sbírky prodejem jeho knihy: MTB PR?ÄVODCE – SALZKAMMERGUT, nejhez─?í MTB trasy v solné komo??e, se m???×ete do─?íst ZDE. Na tomto k??tu jsme také poprvé oznámili, ?×e kone─?n─? máme objekt pro náš zám─?r a projekt! Kone─?n─? se n─?kam dostáváme …

13. 5. 2013 – Získání objektu ─?. p. 111, Stará Paka pro projekt DPK
Tohoto dne jsme oficiáln─? = podpisem smlouvy, završili naše mnohaleté úsilí o získání vlastní „základny“ pro naše aktivity. Zárove?? jsme tím získali vhodný objekt pro náš projekt DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK. Objekt tiskárny Fitos je dostate─?n─? veliký pro náš zám─?r. Proto?×e by ale naše sdru?×ení nedostalo úv─?r na koupi této nemovitosti, museli si zástupci našeho sdru?×ení vy??ídit vlastní hypotéku, ru─?it svými nemovitostmi a koupit celý objekt „na sebe“. Naše sdru?×ení je zde tedy „papírov─?“ momentáln─? v symbolickém pronájmu za 1,- K─? a oficiální majitelé nemovitosti jsou ─?lenové výboru sdru?×ení. Jakmile budeme mít dostatek pen─?z na splacení úv─?ru, nebo se nám naskytne mo?×nost získat výhodný úv─?r, p??evedeme celý objekt na naše sdru?×ení. Fotografie objektu naleznete ZDE. Huráááááááá :-)

4. 2. 2013 – Podpora ve??ejné sbírky z vlastních ??ad + stále nemáme vhodný objekt
N─?kte??í naši zam─?stnanci a ─?lenové sdru?×ení se rozhodli, ?×e budou té?× podporovat ve??ejnou sbírku. V─???íme, ?×e se brzo p??ipojí i širší ve??ejnost, ale objekt pro realizaci projektu je stále v nedohlednu. Probíráme mo?×nosti, sledujeme nabídky, jezdíme na prohlídky nemovitostí, ale námi po?×adovaná specifika je obtí?×né naplnit. Je nám jasné, ?×e bez konkrétní podoby zám─?ru – pouze s pár slovy na papí??e, v─?tší podporu ve??ejné sbírky nezískáme a nemáme zatím ani chu?? oslovovat ve??ejnost s tak nekonkrétním projektem.

1. 2. 2013 – Vzdáváme úsilí získat od M─?sta Nová Paka nevyu?×ívaný objekt: bývalý d??m s pe─?ovatelskou slu?×bou v Ruské ul. v Nové Pace
Dnešním dnem vypršela lh??ta, do které jsme ─?ekali na vyjád??ení zástupc?? m─?sta k naší nabídce na odkoupení nemovitosti, která je ji?× mnoho let nevyu?×itá a chátrá. Skon─?ilo tak naše více ne?× 1,5 roku trvající úsilí získat tento d??m, který by perfektn─? vyhovoval našim pot??ebám a zám─?ru. P??esto?×e jsme m─?stu nabídli za tento objekt 2,5 mil. K─?, co?× byla ─?ástka o dost vyšší ne?× odhadní cena nemovitosti, p??esto?×e jsme m─?stu nabízeli mo?×nost výb─?ru klient?? chrán─?ného bydlení (s up??ednostn─?ním ob─?an?? Nové Paky), nepoda??ilo se nám tento objekt získat. Máme sice i jiné mo?×nosti, ale je to pro nás obrovské zklamání. Tento d??m, stavebn─? i svou polohou, byl pro náš zám─?r p??ímo p??edur─?en.

Projekt DOME─?EK PLN?? KOLE─?EK - rok 2012


18. 12. 2012 – Podpora ve??ejné sbírky Rodi─?ovským sdru?×ením p??i ZŠ Husitská - Nová Paka Podepsali jsme se zástupcem rodi─?ovského sdru?×ení darovací smlouvu na 6 tis. K─? do ve??ejné sbírky na náš projekt. Tyto peníze získané prodejem výrobk?? ?×ák?? ZŠ Husitská v Nové Pace jsou pro nás povzbuzením v projektu pokra─?ovat a potvrzením, ?×e ve??ejnost našt─?stí vnímá, jak je slu?×ba chrán─?ného bydlení pro místní obyvatele pot??ebná, nebo?? nikdo neví dne, kdy mu zdravotní stav nedovolí ?×ít v domácím prost??edí a kdy bude pot??ebovat, by?? na p??echodnou dobu, bezbariérové prost??edí s mo?×ností nep??etr?×ité osobní asistence. D─?kujeme iniciátorovi této akce – ??editeli Mgr. Z. Burkertovi, za návrh zapojit ?×áky školy do podpory ve??ejných projekt??, d─?kujeme ?×ák??m za výrobky, kterými nás podpo??ili a d─?kujeme rodi─?ovskému sdru?×ení za finan─?ní podporu. Moc si této podpory vá?×íme - bude pat??it mezi „základní kameny“ tohoto projektu. 12. 12. 2012 – Nabízíme M─?stu Nová Paka 2,5 mil. za nevyu?×ívaný objekt: bývalý d??m s pe─?ovatelskou slu?×bou v Ruské ul. v Nové Pace Vzhledem k tomu, ?×e úsp─?šný dra?×itel objektu od koup─? nemovitosti odstoupil a ani my jsme nevyu?×ili nabídku m─?sta na odkoupení nemovitosti za námi nabídnutou cenu v dra?×b─? (po neúsp─?šné dra?×b─? jsme zjistili i mo?×nosti koup─? jiných vhodných objekt?? za p??ijateln─?jší cenu), vzniklo mezi námi a zástupci m─?sta pár nedorozum─?ní. Proto jsme rad─?ji všem ─?len??m rady m─?sta zaslali e-mailem vysv─?tlení našeho p??ístupu a písemnou nabídku, ?×e bývalý d??m s pe─?ovatelskou slu?×bou v Ruské ul. v Nové Pace rádi odkoupíme za 2,5mil. K─? – tedy za cenu významn─? vyšší, ne?× je cena odhadní. Zárove?? jsme radu m─?sta upozornili na to, ?×e naše nabídka je ─?asov─? omezená do konce ledna 2013, nebo?? ji?× nem???×eme déle ─?ekat v pouhé nad─?ji, ?×e se nám tento objekt, který by perfektn─? vyhovoval našemu zám─?ru, poda??í získat. 29. 10. 2012 – Dra?×ba nevyu?×ívaného objektu: bývalý d??m s pe─?ovatelskou slu?×bou v Ruské ul. v Nové Pace Po více ne?× ro─?ním jednání se zástupci M─?sta Nová Paka, kdy jsme p??icházeli stále s novými ?×ádostmi a nabídkami na odkoupení tohoto domu, zorganizovalo m─?sto výb─?rové ??ízení / dra?×bu domu. Bohu?×el se m─?sto rozhodlo jít cestou prodeje nejvyšší nabídce a nezohlednilo ve výb─?ru kupujícího to, co cht─?jí zájemci s objektem následn─? d─?lat – jejich zám─?r. Za─?ínalo se dra?×it na ─?ástce cca 2,2 mil. K─? (odhadní cena nemovitosti). Spolu s námi se dra?×by ú─?astnili ješt─? dva zájemci, kte??í bohu?×el nabídli v─?tší cenu ne?×li my. P??esto?×e jsme si dali limit 2,5 mil. K─?, který jsme nakonec v zápalu dra?×by p??ekro─?ili tém─??? o 0,5 mil K─? a nabídli jsme 2,96 mil. K─?, tak ani toto nesta─?ilo a d??m se vydra?×il za 3,2 mil. K─?. 15. 6. 2012 – Smlouva s externím organizátorem prodeje drobných p??edm─?t??: panem Svobodou Ji?× p??ed zahájením ve??ejné sbírky jsme se domlouvali se zájemcem o organizování prodeje r??zných drobných p??edm─?t?? na podporu našeho projektu panem Svobodou o mo?×nostech spolupráce. Tato mo?×nost spolupráce uspíšila naše oznámení ve??ejné sbírky ú??ad??m a my jsme mohli s touto spoluprací brzo za─?ít. Bohu?×el jsme si záhy uv─?domili, ?×e nemáme dostate─?nou kontrolu nad získanými prost??edky, co?× byl základní p??edpoklad, a tak jsme rad─?ji tuto spolupráci brzo ukon─?ili. Ve??ejnou sbírku jsme „dali k ledu“ a soust??edili jsme se na získání vhodného objektu, nebo?? M─?sto Nová Paka kone─?n─? za─?alo uva?×ovat o prodeji nevyu?×itého objektu: bývalého domu s pe─?ovatelskou slu?×bou v Ruské ul. 15. 6. 2012 – Zahájení ve??ejné sbírky na DOME─?EK PLNÝ KOLE─?EK Krajský ú??ad Královéhradeckého kraje p??ijal naše oznámení o konání naší ve??ejné sbírky v termínu od 15. 6. 2012 do 11. 5. 2015 a vydal nám OSV─?D─?ENÍ. Od 15. 6. 2012 tedy m???×eme: shroma?×─?ovat finan─?ní prost??edky na tento projekt na sbírkovém ú─?tu ─?íslo: 244617832/0300 a v zape─?et─?ných pokladni─?kách, prodávat p??edm─?ty a vstupenky na podporu této ve??ejné sbírky a za?×ádat o mo?×nost dárcovských sms = DMS-ky (to zatím nemáme vy??ízeno). O ve??ejné sbírce vás budeme dále informovat.

Sponzo??i/podporovatel?Ő
Sponzo??i DPK - http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php


Pro v?şce info klikn─?te
ZDE
Facebook
Sta??te se fanou??kem na???ş
str??nky na facebooku:

D─?KUJEME!!!
195,007 n├ív┼ít─Ťv